Regulamin konkurs

 

Jak zgłosić swój udział do konkursu? To bardzo proste. Dodaj opinię o produkcie, który kupiłeś w naszym sklepie, wyślij nam link do tego produktu oraz swoje imię i nazwisko na adres - sklep@domenasportowa.pl. Tyle wystarczy aby zdobyć rabat na kolejne zakupy oraz otrzymać szansę na wygranie bonu o wartości 300 zł.

 

 

 


R E G U L A M I N    K O N K U R S U 

pod nazwą „Oceniaj – wygrywaj

 

                                                                       § 1

                                                           Postanowienia ogólne

 

1.    Organizatorem konkursu pod nazwą Oceniaj – wygrywaj. (dalej „Konkurs”) jest  V-Gallery PHU Karol Jarzębiński, z siedzibą w Karczewie, przy ul. Bema 4/1, NIP: 532-171-27-64  (dalej zwany „Organizatorem” lub „V-Gallery”). 

2.    Fundatorem nagród Konkursu jest  Organizator. 

3.    Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej także "Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i osób biorących udział w Konkursie („Uczestnicy Konkursu”), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.  

4.    Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  wyłącznie pod domeną www.domenasportowa.pl i rozpoczyna się w dniu 13.12.2013 r. godz. 12:00 (data rozpoczęcia nadsyłania zgłoszeń), a kończy w dniu  31.12.2014r. roku godz. 23.59.  

 

§ 2

      Uczestnictwo w konkursie

 

1.      W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które w dniu rozpoczęcia Konkursu  ukończyły 18 lat oraz posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Każdy z uczestników może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie. Nagrodzona może zostać tylko jedna praca uczestnika o tym samym loginie i tym samym adresie e-mail. Adres e-mail i login  nie mogą się powtórzyć na liście laureatów konkursu.

3.      W okresie od dnia 13.12.2013r. roku godz. 12.00 do dnia 31.12.2014r. roku godz. 23.59. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w Konkursie poprzez dokonanie czynności opisanych w § 4, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.  

4.      Zgłoszenia uczestnictwa nadesłane po upływie terminu opisanego w ustępie 3 powyżej nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie, przy czym wybór Laureatów odbywa się w cyklu miesięcznym, co oznacza, że  nadesłanie zgłoszenia w danym miesiącu kalendarzowym oznacza wzięcie udziału w Konkursie w danym miesiącu kalendarzowym obowiązywania Konkursu.

5.      Zasady ustalania wyników i przyznawania nagród określone są w § 4 Regulaminu. 

 

 

 

§ 3

  Dane osobowe

 

1.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w związku z Konkursem na potrzeby wyłonienia laureata oraz dostarczenia nagrody.

2.     Administratorem danych jest Organizator.

3.    Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

4.    Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.

5.    Administrator zobowiązuje się do zachowania w poufności danych Uczestników Konkursu oraz zobowiązuje się do nie udostępniania ich osobom trzecim, z wyjątkiem konieczności udostępnienia takich danych na mocy innych przepisów prawa.

      

     § 4

                           Zadanie Konkursowe i tryb przyznawania nagród

 

1.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest :

1)    zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu,

2)    w okresie trwania Konkursu dokonanie zakupu minimum jednego z produktów za pośrednictwem serwisu www.domenasportowa.pl („Serwis”),

3)    sporządzenie opinii o zakupionym produkcie i udostępnienie opinii w Serwisie w miejscu wskazanym przez Serwis („Opinia”),

4)    przesłanie zgłoszenia udziału  w Konkursie poprzez przesłanie na adres mailowy Organizatora sklep@v-gallery.pl następujących informacji: link do Opinii, adres e-mail, imię i nazwisko („Zgłoszenie”).

2.   Opinie nie mogą pochodzić od osób trzecich, Uczestnik przez zamieszczenie Opinii oświadcza, że  Opinia pochodzi od Uczestnika Konkursu.

3.    Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i oraz wybór laureatów spośród Uczestników Konkursu („Komisja Konkursowa”).

4.     W każdym miesiącu obowiązywania Konkursu, Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 (jednej) Opinii spośród wszystkich Zgłoszeń zakwalifikowanych do udziału w Konkursie w terminie opisanym w § 1 Regulaminu, za podstawę rozstrzygnięcia przyjmując oryginalność Opinii, z tym zastrzeżeniem, iż Komisja Konkursowa może postanowić o nie przyznaniu jakiejkolwiek z nagród w przypadku uznania, iż żadna z nadesłanych Opinii nie zasługuje na nagrodę w oparciu o kryteria oceniania Opinii. Jednocześnie za każde Zgłoszenie zakwalifikowane do udziału w Konkursie przysługuje nagroda pocieszenia opisana w  § 6 Regulaminu.

5.    Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu.  

 

           § 5

                                                           Warunki prawne

 

Uczestnik poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do Konkursu potwierdza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do nadesłanej na Konkurs Opinii,  w pełnym zakresie, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.

 

                                                                   § 6

     Nagrody Konkursu

 

1.    Nagrodami w Konkursie są:

a)    Miejsce  I (pierwsze) - bony na zakupy w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za pośrednictwem Serwisu (www.domenasportowa.pl),

b)    Nagroda Pocieszenia – przysługuje  za każde Zgłoszenie zakwalifikowane do udziału w Konkursie w postaci kodu rabatowego na następne zakupy  w wysokości  5% (słownie: pięciu procent) na cały asortyment dostępny w Serwisie  (www.domenasportowa.pl).

2.    Nagrody opisane w punkcie 1 powyżej zostaną przyznane zgodnie z treścią Regulaminu.

3.    Każdy z laureatów Konkursu otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną na podany w Zgłoszeniu konkursowym adres e-mail.

4.    Nagrody w Konkursie zostaną przekazane Laureatom  najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na powiadomienie.

5.    Na dane imię oraz nazwisko i adres e-mail może zostać przyznana jedna nagroda. W przypadku podania tożsamego adresu przez dwóch lub więcej Uczestników, Organizator jest uprawniony do żądania wykazania przez Uczestnika tożsamości osób wspólnie zamieszkujących.

6.    Uczestnikom Konkursu tytułem uczestnictwa w Konkursie nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie, prócz nagród  przyznanych wedle treści Regulaminu.

         § 7

   Reklamacje

 

1.    Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 30  dni od daty upływu terminu zakończenia Konkursu.

2.    O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora.

3.    Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

5.    Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.    Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

                                                          § 8                                                                                                                                    

                                      Odpowiedzialność

 

1.    Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub dóbr osobistych osób trzecich w związku z Pracą Konkursową (Utworem muzycznym), ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu, który dokonał zgłoszenia.

2.    Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia do Konkursu (treść Opinii).

4.    Organizator usunie Opinie zawierające treści:

a)    naruszające godność lub/i dobra osobiste,

b)    niezgodne z dobrymi obyczajami lub w formie obraźliwej lub wulgarnej,

c)    naruszające prawa własności intelektualnej właściciela Serwisu lub jakiejkolwiek osoby prawnej,

d)    zachęcające do  zachowań zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.

                                                         § 9

                                         Postanowienia końcowe

 

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.

2.    Pełna treść regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej www.domenasportowa.pl oraz w siedzibie Organizatora.

3.    Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel